Menüü

Küpsiste kasutamise tingimused

Kasutustingimused

[Saku Õlletehas AS] usub, et meie õllekaubamärgid on loodud selleks, et pakkuda tarbijatele värskendust ja vastutustundlikku nautimist. Neid peaksid vastutustundlikult tarbima täiskasvanud ja nende väärkasutust tuleks vältida.[Sisestage viide mis tahes kokkuleppele oma riigi vastutustundlikku joomist edendavate asutustega, nt http://www.responsibledrinking.org]

 

Veebisaiti käitab [Saku Õlletehase AS] ([Saku Õlletehas], edaspidi „meie“). Oleme registreeritud [Eesti] registrikoodiga [10030278] ja meie registrijärgne aadress on [Harju maakond, Saku vald, Saku alevik, Tallinna mnt 2, 75501]. [Saku Õlletehase AS] on osa üleilmsest äriühingute grupist. Seoses sellega võivad meie tütarühingud, meie kõigi valdusühing ja selle tütarühingud (Carlsberg Groupi ühingud) aeg-ajalt meie veebisaiti käitada või sellesse panustada.

 

Kasutustingimustes (koos käesolevas dokumendis viidatud teadete ja aktsepteeritava kasutamise tingimustega) on sätestatud tingimused, millega kooskõlas võite te meie veebisaiti külastaja või registreeritud kasutajana kasutada.

Meie veebisaidi kasutamine hõlmab veebisaidi vaatamist, sirvimist ja selle kasutajaks registreerimist.

Sissejuhatus

Palun lugege need kasutustingimused enne meie veebisaidi kasutamise alustamist hoolikalt läbi, kuna need kehtivad, kui kasutate meie veebisaiti.

 

Meie veebisaidi vaatamise ja kasutamisega nõustute, et need kasutustingimused on teile siduvad ja te järgite neid. Need on teie ja meie vaheline õiguslik kokkulepe, mida saab muuta üksnes meie heakskiidul. Neid kasutustingimusi tuleks lugeda koos teiste allpool märgitud tingimuste ja meie veebisaidil esitatud teabega selle kohta, kuidas meie veebisait toimib ja milliseid teenuseid me pakume.

 

Kui te kasutustingimustega ei nõustu, lõpetage palun viivitamata meie veebisaidi kasutamine.

Muud kohalduvad tingimused

Käesolevates kasutustingimustes viidatakse alljärgnevatele täiendavatele tingimustele, mis samuti kehtivad meie veebisaidi teiepoolse kasutamise suhtes:

  • meie privaatsusteade, milles sätestatakse tingimused, millega kooskõlas me teilt kogutavaid või teie antavaid isikuandmeid töötleme. Te kinnitate, et kõik teie poolt meile antavad isikuandmed on täpsed;
  • meie küpsiste kasutamise teade, milles antakse teavet meie veebisaidil kasutatavate küpsiste kohta ja selgitatakse, milliste küpsistega te võite olla nõustunud;
  • meie aktsepteeritava kasutamise tingimused, milles sätestatakse meie veebisaidi lubatud ja keelatud kasutamisviisid. Meie veebisaiti kasutades peate järgima aktsepteeritava kasutamise tingimusi.

Kui ostate meie veebisaidilt kaupu, kehtivad müügi suhtes müügitingimused.

Meie tingimuste ja veebisaidi muudatused

Me jätame endale õiguse teha käesolevates kasutustingimustes aeg-ajalt ilma ette teatamata muudatusi, muutes neid oma veebisaidil. Palun kontrollige aeg-ajalt seda lehte ja hoidke end muudatustega kursis, kuna need on teile siduvad.

 

Me võime oma veebisaiti aeg-ajalt ajakohastada ja selle sisu mis tahes ajal muuta. Samas võib meie veebisaidi sisu olla mis tahes ajal vananenud ja meil ei ole kohustust seda ajakohastada.

 

Me ei garanteeri, et meie veebisait või selle sisu ei sisalda vigu või puudusi.

 

Ligipääs meie veebisaidile

Meie veebisait on tasuta kättesaadav.

 

Me ei garanteeri, et meie veebisait või selle sisu on alati katkestusteta ja veatult kättesaadav. Ligipääs meie veebisaidile võib olla ajutiselt lubatud. Me võime oma veebisaidi tervikuna või selle mis tahes osa ilma ette teatamata peatada, tagasi võtta, lõpetada või muuta. Me ei vastuta teie ees, kui meie veebisait on mis tahes põhjusel mingil ajal või ajaperioodil kättesaamatu.

 

Meie veebisaidile ligipääsuks vajalike toimingute tegemise eest vastutate teie. Te mõistate ka, et me ei saa garanteerida ega tagada ning ei garanteeri ega taga, et meie veebisaidi sisu ei sisalda nakkusi, viiruseid ja/või muud koodi, millel on saastavaid või hävitavaid omadusi. Teie vastutate piisavate toimingute ja viiruskontrollide (sh viirusetõrje ja muude turvakontrollide) tegemise eest, et kõik vastaks teie konkreetsetele sisend- ja väljundandmete ohutuse ja usaldusväärsuse nõuetele.

 

Samuti olete kohustatud tagama, et kõik isikud, kes teie internetiühenduse kaudu meie veebisaiti külastavad, on käesolevatest kasutustingimustest ja muudest kohaldatavatest tingimustest teadlikud ja järgivad neid.

Meie veebisaidile on inimestel üleilmne juurdepääs, kuid samas ei pruugi see olla suunatud teile teie elukohariigis. Me ei taga, et meie veebisaidil või selle kaudu kättesaadav teave on teie praeguses või muus asukohas asjakohane või kättesaadav. Me võime igal ajal piirata veebisaidil pakutava või kirjeldatud teenuse või toote kättesaadavust mis tahes isikutele või geograafilistele piirkondadele. Kui otsustate külastada meie veebisaiti väljastpoolt selle geograafilist ulatust, teete seda omal riisikol.

 

Te ei tohi meie veebisaiti väärkasutada, tuues sellele teadlikult viiruseid, trooja hobuseid, usse, loogikapomme või muid materjale, mis on pahatahtlikud või tehnoloogiliselt kahjustavad. Te ei tohi proovida saada meie veebisaidile loata juurdepääsu ega häirida selle nõuetekohast toimimist ning eelkõige ei tohi te proovida mööda hiilida turvasüsteemist, omavoliliselt muuta, häkkida või muul moel häirida meie veebisaiti või arvutisüsteemi, serverit, ruuterit või muud internetiga ühendatud seadet. Palun pidage meeles, et selle keelu rikkumisega võib kaasneda tsiviil- ja/või kriminaalvastutus.

Me võime aeg-ajalt piirata juurdepääsu meie veebisaidi mõnele funktsioonile või osale veebisaidist või kogu veebisaidile.

Registreerimine

Kui teil palutakse täita registreerimisvorm või esitada muud teavet, peavad teie esitatavad andmed olema tõesed, täpsed ja täielikud. Palun teavitage meid viivitamata muutustest teie esitatud andmetes.

Kui te valite kasutajatunnuse, salasõna või mis tahes muud andmed või teile antakse need osana meie turvaprotseduuridest, peate kohtlema neid andmeid konfidentsiaalsetena ja ei tohi avaldada neid ühelegi kolmandale isikule. Meil on õigus teie valitud või meie poolt teile määratud kasutajatunnus või salasõna mis tahes ajal deaktiveerida, kui te olete meie arvates rikkunud käesolevate kasutustingimuste ühtegi sätet.

 

Kui te teate või kahtlustate, et keegi peale teie teab teie kasutajatunnust või salasõna, peate meid viivitamata sellest teavitama. Vajalikud kontaktid ja muu info leiate siit.

Intellektuaalomandi õigused

Kui ei ole märgitud teisiti, oleme kõikide meie veebisaidil olevate intellektuaalomandi õiguste, sh kaubamärkide, seotud kaubanimede ja logode ning meie veebisaidil avaldatava materjali omanikud ja litsentsiandjad. Need teosed on kogu maailmas kaitstud kaubamärke ja autoriõigusi reguleerivate seaduste ja kokkulepetega. Kõik sellised õigused on kaitstud.

 

Te võite välja printida ühe koopia ja alla laadida väljavõtteid või materjale meie veebisaidilt üksnes isiklikuks kasutamiseks ning mis tahes kopeeritud materjal peab kandma kõiki neil olevaid autoriõiguste ja muid omandiõiguste märgiseid. Te ei tohi väljaprinditud või allalaaditud materjalide paber-või digikoopiaid ühelgi moel muuta ning te ei tohi kasutada illustratsioone, fotosid, video- või audiomaterjali või graafikaelemente eraldi sellega koos esitatud tekstist.

 

Ükski allalaaditud materjalide või tarkvaraga seotud õigus, omandiõigus või osalus ei kandu sellise allalaadimise või kopeerimisega teile üle. Te ei tohi kasutada meie veebisaidil olevat materjali ühelgi muul otstarbel (sh reprodutseerimiseks, välja arvatud, nagu juba eespool kirjeldatud, avaldamiseks, muutmiseks ega levitamiseks) ilma meie eelneva kirjaliku loata.

 

Meie (ja meie tuvastatud kaasautorite) staatus meie veebisaidi sisu autorina tuleb alati ära märkida.

 

Te ei tohi kasutada ärieesmärgil meie veebisaidi sisu ühtegi osa, ilma et oleksite selleks saanud meilt või meie litsentsiandjatelt litsentsi.

Kui te prindite, kopeerite või laadite meie veebisaidi mis tahes osa alla vastuolus käesolevate kasutustingimustega, lõppeb teie õigus meie veebisaiti kasutada viivitamata ja te peate enda tehtud koopiad meie materjalidest meie äranägemisel meile tagastama või hävitama.

Teabe õigsus

Meie veebisaidil esitatav teave on üksnes üldinfo. Me teeme mõistlikke jõupingutusi tagamaks, et meie veebisaidil esitatav teave on õige, ent sisu, kommentaarid, arvustused ja muud meie veebisaidile postitatavad materjalid ei ole mõeldud nõuannetena, millele tugineda. Enne meie veebisaidi sisu põhjal sammude astumist või mitte astumist peate küsima nõu professionaalilt või spetsialistilt.

 

Me ei anna sõnaselgeid ega kaudseid kinnitusi või garantiisid, et mis tahes teave on õige, täielik või ajakohane, ning suurimas seadusega lubatud ulatuses ei võta me vastutust kahjumi või kahju eest, mis tuleneb sellisele teabele tuginemisest teie või isikute poolt, kellele te seda teave olete edastanud. Kui te leiate meie veebisaidilt ebaõiget teavet, võtke palun meiega ühendust, ja kui me teiega nõustume, püüame selle teabe esimesel võimalusel ära parandada.

Arvustused

Meie veebisaidile postitatud arvamuste ja arvustuste eest vastutavad nende autorid ja need ei väljenda mingil moel meie seisukohti. Me ei anna selliste arvamuste või arvustuste, sh nende õiguspärasuse või õigsuse kohta sõnaselgeid ega kaudseid garantiisid ega kinnitusi ning me ütleme suurimas seadusega lubatud ulatuses lahti igasugusest nendega seotud vastutusest.

Võistlused

Iga meie veebisaidil korraldatava või reklaamitava võistluse suhtes kehtivad asjaomase võistluse tingimused.

Lingid sellele veebisaidile ja teistele veebisaitidele ja/või sotsiaalmeediasaitidele

Me võime aeg-ajalt postitada linke, mis võimaldavad teil külastada kolmandate isikute veebisaite ja/või sotsiaalmeediasaite otse meie veebisaidilt. Meil puudub kontroll selliste kolmandate isikute veebisaitide ja/või sotsiaalmeediasaitide üle ja kui ei ole märgitud teisiti, ei ole me panustanud selliste veebisaitide ja/või sotsiaalmeediasaitide sisusse. Kui te klõpsate nendele veebisaitidele ja/või sotsiaalmeediasaitidele, lahkute te meie kontrolli all olevalt alalt, nii et me ei saa seega võtta vastutust probleemide eest, mis tulenevad teie andmete kasutamisest kolmandate isikute poolt, nende veebisaitide ja/või sotsiaalmeediasaitide sisust või teile nendel veebisaitidel ja/või sotsiaalmeediasaitidel pakutavatest toodetest või teenustest.

Me jätame endale õiguse omal äranägemisel keelata mis tahes linke teistelt veebisaitidelt ja/või sotsiaalmeediasaitidelt meie veebisaidil olevate materjalide või teabe juurde.

Meie vastutus

Kuigi me loodame, et meie veebisait on kasutajate jaoks huvitav, välistame me seadusega lubatud ulatuses kõik meie veebisaidi või selle sisu suhtes kehtida võivad sõnaselged või kaudsed tingimused, garantiid ja kinnitused. Me ei vastuta ühegi kasutaja ees ühegi lepingust tuleneva, lepinguvälise (sh hooletus), seadusjärgse kohustuse rikkumisest või muust tuleneva kahjumi või kahju eest, isegi kui see on ettenähtav, mis on põhjustatud alljärgnevast või sellega seoses:

 

  • meie veebisaidi kasutamine või suutmatus meie veebisaiti kasutada või
  • meie veebisaidil kuvatava sisu kasutamine või sellele tuginemine.

Kui te kasutate meie veebisaiti tarbijana, ei vastuta me teie ees saamata jäänud kasumi, kaotatud sissetuleku, äritegevuse katkestuse või kaotatud ärivõimaluste eest ning vastutame üksnes mõistlikkuse piires ettenähtava kahjumi eest.

 

Kui te kasutate meie veebisaiti ärikasutajana, ei vastuta me mingil juhul teie ees

 

  • saamata jäänud kasumi, kaotatud müügi, äritegevuse või tulu eest;
  • äritegevuse katkestuste eest;
  • eeldatud kokkuhoiu kaotamise eest;
  • ärivõimaluste, firmaväärtuse või maine kaotuse eest või
  • mis tahes kaudse või tegevusest tuleneva kahjumi või kahju eest.

 

Me ei vastuta kahjumi või kahju eest, mille on põhjustanud viirus, hajus ummistusrünne või muu tehnoloogiliselt kahjustav materjal, mis võib nakatada teie arvutiseadmeid, arvutiprogramme, andmeid või muid teile kuuluvaid materjale, kuna te kasutasite meie veebisaiti või laadisite alla sisu meie veebisaidilt või sellega lingitud veebisaidilt ja/või sotsiaalmeediasaidilt.

Me ei võta endale mingit vastutust meie veebisaidiga lingitud veebisaitide ja/või sotsiaalmeediasaitide sisu eest. Neid linke ei tohiks tõlgendada meiepoolse heakskiiduna nendele lingitud veebisaitidele ja/või sotsiaalmeediasaitidele. Me ei vastuta kahjumi või kahju eest, mis võib tuleneda nende saitide kasutamisest teie poolt.

 

Kui te ostate meie veebisaidilt kaupu, kohalduvad teistsugused piirangud ja välistused, mis tulenevad meie poolt teile kaupade tarnimisest ja mis on sätestatud meie müügitingimustes.

Me ei välista ega piira oma vastutust teie ees seal, kus see oleks õigusvastane.

Meie veebisaidile sisu üleslaadimine

Kui kasutate funktsiooni, mis võimaldab teil meie veebisaidile sisu üles laadida või meie veebisaidi teiste kasutajatega ühendust võtta, peate järgima meie aktsepteeritava kasutamise tingimustes sätestatud sisunõudeid.

 

Te garanteerite, et igasugune kaastöö vastab nendele nõuetele ning et te vastutate meie ees ja hüvitate meile selle garantii rikkumised. Kui te olete tarbijast kasutaja, vastutate te kahjumi või kahju eest, mille me teiepoolse garantiirikkumise tõttu kanname.

Igasugune sisu, mis te meie veebisaidile üles laadite, loetakse mittekonfidentsiaalseks ja mittevaraliseks. Teile jäävad kõik teie sisu omandiõigused, ent te peate andma meile piiratud litsentsi selle sisu kasutamiseks, säilitamiseks, kopeerimiseks, levitamiseks ja kolmandatele isikutele kättesaadavaks tegemiseks. Õigusi, mille te meile litsentsiga annate, on kirjeldatud järgmises punktis („Teie litsentseeritavad õigused“).

 

Me võime avaldada teie isiku kolmandatele isikutele, kes väidavad, et teie poolt meie veebisaidile postitatud või üles laaditud sisu rikub nende intellektuaalomandi õigusi või nende õigust privaatsusele.

 

Me ei vastuta ühegi kolmanda isiku ees teie või ühegi teise kasutaja poolt meie veebisaidile postitatud sisu või sisu õigsuse eest.

 

Meil on õigus teie poolt meie veebisaidile tehtud postitus eemaldada, kui teie postitus meie arvates ei vasta meie aktsepteeritava kasutamise tingimustes sätestatud sisunõuetele.

 

Teiste kasutajate poolt meie veebisaidil väljendatud seisukohad ei kajasta meie seisukohti või väärtusi.

Oma sisu tagamise ja põhistamise eest vastutate ainuisikuliselt teie.

Teie litsentseeritavad õigused

Kui te laadite või postitate meie veebisaidile sisu, annate meile alalise üleilmse autoritasudeta edasiantava lihtlitsentsi selle kasutaja loodud sisu kasutamiseks, taasesitamiseks, sellest tuletatud teoste tegemiseks, selle kuvamiseks ja esitamiseks seoses meie veebisaidil pakutavate teenustega ja eri meediakanalites, sh veebisaidi reklaamimisel.

 

Ligipääsetavus

Me teame, et meie veebisait peab olema juurdepääsetav ja hõlpsalt kasutatav, olenemata tehnoloogiast või võimetest.

 

Kuigi me püüame järgida tunnustatud ligipääsetavuse ja kasutuslihtsuse suuniseid ja nõudeid, ei ole see meie veebisaidi kõikides osades alati võimalik. Meie kolmandast isikust partnerite ja veebisaidi kasutajate loodud sisu ei pruugi olla nende suuniste ja nõuetega kooskõlas.

 

Me püüame oma veebisaidi ligipääsetavust ja kasutuslihtsust pidevalt parandada. Kui te leiate midagi, mis vajab täiustamist või teil on meie veebisaidi kasutamisel raskusi, palun andke sellest meile teada.

Üldist

Mis tahes ametlikud õiguslikud teated tuleks saata meile meie eespool märgitud registrijärgsesse asukohta ja adresseerida õigusnõunikule, õigusjuhile või ettevõtte sekretärile.

 

Meie poolt mis tahes õiguse mitte kasutamine ei tähenda sellest õigusest loobumist. Te ei või oma käesolevatest kasutustingimustest tulenevaid õigusi loovutada ega edasi anda.

 

Kui käesolevate kasutustingimuste mis tahes osa osutub õiguslikult jõustatamatuks, ei mõjuta see kasutustingimuste ühtegi muud osa ja need jäävad jõusse.

 

Kui olete tarbija, siis pidage palun meeles, et käesolevate kasutustingimuste, nende eseme ja ülesehituse suhtes kehtib [Eesti] õigus. Teie ja meie nõustume, et [Eesti] kohtutel on mitteainuõiguslik kohtupädevus, välja arvatud juhul, kui teil on teie kohalike õigusaktide kohaselt õigus võtta õigusmeetmeid teie elukohariigis.

 

Kui te olete äriühing, kehtib käesolevate kasutustingimuste, nende eseme ja ülesehituse (ja lepinguväliste vaidluste või nõuete) suhtes [Eesti] õigus. Me mõlemad nõustume [Eesti] kohtute ainuõigusliku kohtupädevusega.

Võtke meiega ühendust

Kui teil tekib seoses meie veebisaidiga probleeme või sooviksite seda kommenteerida, võtke palun kõhklemata meiega ühendust aadressil [[email protected]].

Käesolevate kasutustingimuste uuendused

Viimati uuendatud 16.04.2024