Menüü

Küpsiste kasutamise põhimõtted

Aktsepteeritava kasutamise tingimused

Veebisaiti [www.saku.ee] käitab [Saku Õlletehase AS] ([Saku Õlletehas], edaspidi „meie“). Aktsepteeritava kasutamise tingimused kehtivad kõigile meie veebisaidi kasutajatele ja külastajatele. Kui te kasutate meie veebisaiti, tähendab see seda, et te aktsepteerite ja nõustute järgima kõiki aktsepteeritava kasutamise tingimusi, mis täiendavad meie kasutustingimusi, privaatsusteadet ja küpsiste teadet.

 

Oleme registreeritud [Eesti] registrikoodiga [10030278] ja meie registrijärgne asukoht on [Harju maakond, Saku vald, Saku alevik, Tallinna mnt 2, 75501].

 

[Saku Õlletehase AS] on osa üleilmsest äriühingute grupist. Seoses sellega võivad meie tütarühingud, meie kõigi valdusühing ja selle tütarühingud (Carlsberg Groupi ühingud) aeg-ajalt meie veebisaiti käitada või sellesse panustada.

Keelatud kasutusviisid

Meie veebisaiti võib kasutada üksnes õiguspärasel otstarbel. Meie veebisaiti ei tohi kasutada

 • viisil, millega rikutakse kohaldatavaid kohalikke, riiklikke või rahvusvahelisi seadusi või määrusi;
 • viisil, mis on õigusvastane või petturlik või millel on õigusvastane või petturlik eesmärk või mõju;
 • alaealiste mis tahes moel kahjustamise või kahjustada proovimise eesmärgil;
 • meie sisustandarditele (vt allpool) mitte vastavate mis tahes materjalide saatmiseks, teadlikult vastuvõtmiseks, üles- ja allalaadimiseks, kasutamiseks või taaskasutamiseks;
 • mis tahes soovimatu või loata reklaam- või müügiedendusmaterjali või muu sarnase pakkumise (rämpsposti) edastamiseks või saatmise tellimiseks;
 • andmete teadlikuks edastamiseks või materjalide saatmiseks või üleslaadimiseks, mis sisaldavad viirusi, Trooja hobuseid, usse, viitpomme, klahvinuhke, nuhkvara, reklaamvara või muid kahjulikke programme või sarnast arvutikoodi, mille eesmärk on kahjustada arvutitarkvara või -riistvara toimimist.

Samuti nõustute te

 • mitte taastootma, paljundama, kopeerima ega edasi müüma meie veebisaidi mis tahes osa vastuolus meie kasutustingimuste sätetega;
 • mitte loata vaatama, häirima, kahjustama või pärssima
  • meie veebisaidi mis tahes osa;
  • seadmeid või võrku, kus meie veebisaiti hoitakse;
  • meie veebisaidi pakkumisel kasutatavat tarkvara või
  • kolmandatele isikutele kuuluvaid või nende kasutatavaid seadmeid, võrku või tarkvara;
 • mitte jagama meie veebisaidi sisu isikutega, kes on nooremad kui seadusega lubatud alkoholi tarbimise vanusepiir riigis, kus nad elavad. 

Interaktiivsed teenused

Me võime aeg-ajalt pakkuda oma veebisaidil interaktiivseid teenuseid, sealhulgas:

 • jututoad
 • teadetetahvlid
 • võistlused (interaktiivsed teenused)

 

Kui me pakume interaktiivseid teenuseid, anname teile selget teavet selle kohta, mis liiki teenust me pakume, kas see on modereeritud ja mis liiki modereerimist kasutatakse (sh kas see on inim- või masinapõhine).

Me teeme oma parima, et hinnata kolmandatest isikutest tulenevaid võimalikke riske kasutajatele, kui nad kasutavad meie veebisaidil pakutavaid interaktiivseid teenuseid, ja otsustame igal konkreetsel juhul, kas asjaomase teenuse modereerimine on neid riske arvestades vajalik (sh mis liiki modereerimist kasutada). Samas aga ei ole meil mitte mingit kohustust kontrollida, jälgida või modereerida ühtegi interaktiivset teenust, mida me oma veebisaidil pakume, ja me välistame sõnaselgelt meie vastutuse kasutaja poolsest mis tahes interaktiivse teenuse vastuolus meie sisustandarditega kasutamisest tuleneva kahjumi või kahju eest, olenemata sellest, kas teenus on modereeritud või mitte.

 

Kui me interaktiivseid teenuseid modereerime, anname teile tavaliselt vahendid, mille abil moderaatoriga küsimuste või probleemide kerkimisel ühendust võtta.

Sisustandardid

Need sisustandardid kehtivad kõikide materjalide suhtes, millega te meie veebisaiti panustate (kaastööd), ja sellega seotud interaktiivsete teenuste suhtes.

 

Te peate järgima alljärgnevate standardite sõnastust ja mõtet. Need standardid kehtivad nii kaastöö iga osa suhtes eraldi kui ka kaastöö suhtes tervikuna ning on täienduseks kaastöö esitamisel kehtivatele tingimustele või nõuetele.

 

Kaastöö peab olema

 • täpne (faktide esitamisel);
 • siiras (arvamuste esitamisel);
 • kooskõlas [Eestis] ja kaastöö postitamise riigis kehtivate õigusaktidega.

Kaastöö ei tohi

 • sisaldada materjali, mis on ühegi isiku kohta laimav;
 • sisaldada materjali, mis on ropp, solvav, vihkamisele või vaenule õhutav;
 • sisaldada ühemõtteliselt seksuaalse sisuga materjali;
 • õhutada vägivalda;
 • õhutada diskrimineerimist rassi, soo, usu, rahvuse, puude, soolise sättumuse või vanuse alusel;
 • õhutada alkoholi vastutustundetut käitlemist või kasutamist;
 • rikkuda ühegi teise isiku autoriõigusi, andmebaasiõigusi või kaubamärgiõigusi;
 • olla tõenäoliselt isikut eksitav;
 • tehtud, rikkudes seaduslikku kohustust, nt lepingulist või konfidentsiaalsuskohustust kolmanda isiku ees;
 • õhutada ebaseaduslikku tegevust;
 • olla ähvardav, kuritarvitada või või rikkuda teise isiku privaatsust või põhjustada ärritust, ebamugavust või tarbetut ärevust;
 • olla tõenäoliselt teisele isikule ahistav, piinlikkust tekitav, häiriv või ärritav;
 • olla kasutatud eesmärgil esineda kellegi teisena või selleks, et eksitavalt esindada teie isikut või teie seoseid teiste isikutega;
 • jätta muljet, et kaastöö pärineb meilt, kui see nii ei ole;
 • toetada, propageerida või abistada õigusvastaseid tegusid, nagu autoriõiguste rikkumine või arvuti väärkasutamine.

Peatamine ja lõpetamine

Seda, kas käesolevaid aktsepteeritava kasutamise tingimusi on meie veebisaidi teiepoolsel kasutamisel rikutud, otsustame meie oma täielikul ja ainuisikulisel äranägemisel. Kui tingimusi on rikutud, võime võtta meetmeid, mida peame asjakohaseks.

 

Käesolevate aktsepteeritava kasutamise tingimuste – mille alusel teil on lubatud meie veebisaiti kasutada – mitte järgimine on kasutustingimuste oluline rikkumine ja selle tagajärjel võime kohaldada kõiki või osasid alljärgnevaid meetmeid:

 

 • teie veebisaidi kasutamise õiguse viivitamatu ajutine või alaline tühistamine;
 • teie poolt meie veebisaidile üles laaditud postituse või materjali viivitamatu ajutine või alaline eemaldamine;
 • teile hoiatuse tegemine;

kohtumenetlus teie vastu kõikide rikkumisest tulenevate kulude (muu hulgas põhjendatud haldus- ja õigusabikulude) korvamiseks hüvitisena;

 • täiendavad õigusmeetmed teie vastu;
 • sellise teabe avaldamine õiguskaitseorganitele, mida peame põhjendatult vajalikuks.

 

Me ei vastuta käesolevate aktsepteeritava kasutamise tingimuste rikkumiste tagajärjel võetavate meetmete eest ja me võime võtta mis tahes muid meetmeid, mida peame põhjendatult vajalikuks.

Käesolevate aktsepteeritava kasutamise tingimuste uuendamine

Me võime neid aktsepteeritava kasutamise tingimusi igal ajal muuta, tehes muudatusi sellel lehel. Eeldame, et te kontrollite seda lehte aeg-ajalt, et olla teadlik meie tehtavatest muudatustest, kuna need on teile õiguslikult siduvad. Mõnda aktsepteeritava kasutamise tingimuste sätet võivad asendada ka mujal meie veebisaidil avaldatud sätted või teated.

 

Viimati uuendatud 16.04.2024