Menüü

Kasutustingimused

Carlsbergi jaoks on oluline, et tarbijad naudiksid meie õllebrände vastutustundlikult. Alkohoolseid jooke tohivad tarbida ainult täisealised ja vältida tuleb alkoholi kuritarvitamist.

Sissejuhatus

www.saku.ee (edaspidi veebisait) käitaja on Saku Õlletehase AS (edaspidi ka meie, meid). Meie ettevõte on registreeritud Eesti Vabariigis registrikoodi 10030278 all ja meie registrijärgne asukoht on: Tallinna mnt 2, Saku alevik, Saku vald 75501 Harjumaa.  Aeg-ajalt võivad seda veebisaiti käitada või selle jaoks sisu esitada meie sidusettevõtted. Meie sidusettevõtted on tütar- või valdusettevõtted ning nende valdusettevõtete tütarettevõtted.

Käesolevates kasutustingimustes (ja nendes viidatud dokumentides) sätestatakse tingimused, mida peate külastaja või registreeritud kasutajana meie veebisaidi kasutamiseks täitma. Veebisaidi kasutamine hõlmab sellele pöördumist, selle sirvimist ja kasutajaks registreerumist.

Palun lugege enne veebisaidi kasutamist hoolikalt alljärgnevaid kasutustingimusi, kuna nende järgimine on kohustuslik. Samuti soovitame teil lugeda privaatsuspoliitikat  ja küpsiste poliitikat  ning selle dokumendi edaspidiseks kasutamiseks alles hoida.

Meie veebisaidile pöördumise ja selle kasutamisega kinnitate kasutustingimuste siduvust ning nõustute neid täitma. Need kasutustingimused moodustavad meievahelise lepingu, mida on võimalik muuta üksnes meie nõusolekul. Kasutustingimusi tuleb lugeda koos muude allpool kirjeldatud kohaldatavate tingimustega ning mis tahes muude veebisaidil avaldatud andmetega selle kohta, kuidas meie veebisait toimib ja milliseid teenuseid me pakume.

Kui te nende kasutustingimustega ei nõustu, palume teil veebisaidilt viivitamatult lahkuda.

Muud kohaldatatavd tingimused

Käesolevad kasutustingimused on seotud alljärgnevate täiendavate tingimustega, mida tuleb samuti veebisaidi kasutamisel täita.

  • Privaatsuspoliitikas on kindlaks määratud teilt kogutavate või teie esitatavate isikuandmete töötlemise tingimused. Veebisaidi kasutamisega kinnitate, et kõik teie esitatud andmed on täpsed.
  • Küpsiste poliitika sisaldab teavet meie veebisaidil kasutatavate küpsiste kohta. Veebisaidi kasutamisel nõustute küpsiste kasutamisega.
  • Kasutuspoliitika sisaldab teavet meie veebisaidi lubatud ja keelatud kasutusviiside kohta. Kui soovite meie veebisaiti kasutada, peate järgima seda kasutuspoliitikat.

Tingimuste ja veebisaidi muudatused

Meil on õigus neid kasutustingimusi aeg-ajalt ja ilma ette teatamata muuta, tehes veebisaidil vastavad muudatused. Selleks et hoida end nende muudatustega kursis, vaadake see leht aeg-ajalt uuesti läbi, kuna need muudatused on teile siduvad.

Meil on õigus oma veebisaiti aeg-ajalt ajakohastada ja muuta igal ajal selle sisu. Palun pidage aga meeles, et kogu veebisaidi sisu ei pruugi alati olla ajakohane ning meil ei ole kohustust seda ajakohastada.

Me ei anna garantiid, et meie veebisaidil või selle mis tahes sisus puuduvad vead või väljajätud.

Juurdepääs veebisaidile

Meie veebisait on tasuta.

Me ei anna garantiid, et meie veebisait või selle sisu toimib alati katkestusteta või tõrgeteta. Juurdepääs meie veebisaidile on tagatud ajutiselt. Meil on õigus oma veebisait või selle teatav osa ilma ette teatamata ajutiselt või alaliselt kõrvaldada või seda muuta. Me ei ole teie ees vastutav selle eest, kui meie veebisait ei ole mingil ajal või ajavahemikul ükskõik millisel põhjusel kättesaadav.

Teie vastutate kõikide toimingute eest, mis on vajalikud meie veebisaidile juurdepääsuks. Samuti peate mõistma, et me ei saa lubada ega garanteerida ning ei luba ega garanteeri, et meie veebisaidi sisu on vaba kahjuritest, viirustest ja/või teistest rikkuvatest või hävitavatest koodidest. Teie vastutate piisavate protseduuride ja viiruskontrolli (sealhulgas viirustõrje ja muude turvakontrollide) eest, et tagada sisend- ja väljundandmete ohutus ja usaldusväärsus sellises ulatuses, nagu soovite.

Samuti vastutate selle eest, et kõik isikud, kes pöörduvad meie veebisaidile teie internetiühenduse kaudu, on teadlikud kasutustingimustest ning teistest kohaldatavatest tingimustest ja järgivad neid tingimusi.

Meie veebisait on suunatud Eesti Vabariigi elanikele. Me ei garanteeri, et meie veebisaidil või selle kaudu pakutav sisu on asjakohane või kättesaadav teistes asukohtades. Me võime oma veebisaidi või veebisaidil kirjeldatud teenuse või toote kättesaadavust konkreetsele isikule või konkreetses geograafilises piirkonnas igal ajal piirata. Kui pöördute meie veebisaidile väljaspool Eesti Vabariiki, teete seda omal vastutusel.

Te ei tohi meie veebisaiti väärkasutada, tuues sellele teadlikult viirusi, troojalasi, usse, loogikapomme või muud kahjurlikku või tehnoloogiat kahjustavat materjali. Te ei tohi püüda hankida omavolilist juurdepääsu sellele veebisaidile ega häirida selle toimimist, eelkõige on keelatud turvameetmetest kõrvalehoidmine, meie veebisaidi või arvutisüsteemi, serveri, ruuteri või muu internetiühendusega seadme omavoliline muutmine, häkkimine või muul viisil lõhkumine. Aeg-ajalt võime piirata juurdepääsu oma veebisaidile või selle teatavatele funktsioonidele või osadele.

Registreerumine

Kui teil palutakse täita registreerimisvorm või esitada muud teavet, peavad teie esitatavad andmed olema õiged, täpsed ja terviklikud. Palume teil meid viivitamata teavitada muutustest esitatud teabes.

Kui valite kasutajanime või teile määratakse kasutajanimi, salasõna või muu teabeelement osana meie turvaprotseduuridest, peate seda teavet hoidma konfidentsiaalsena ega tohi seda avaldada kolmandatele isikutele. Meil on õigus igal ajal blokeerida teie kasutajanimi või salasõna, olenemata sellest, kas olete selle valinud ise või on see teile määratud, kui meil on alust arvata, et olete rikkunud mõnda käesolevate kasutustingimuste sätet.

Kui teate või kahtlustate, et keegi teine teab teie kasutajanime või salasõna, võtke meiega viivitamata ühendust: [email protected]

Intellektuaalomandiõigused

Kõikide veebisaidi ja veebisaidil avaldatud materjaliga seotud intellektuaalomandiõiguste omanikud või litsentsisaajad oleme meie, välja arvatud juhul, kui on sätestatud teisiti. Need teosed on kaitstud autoriõiguse seaduste ja rahvusvaheliste lepingute alusel. Kõik õigused on kaitstud.

Veebisaidil esitletavate kaubamärkide ja kõikide seotud tootenimede, logode ja seadmete omanikud või litsentsisaajad oleme meie, välja arvatud juhul, kui on sätestatud teisiti.

Isiklikuks kasutamiseks võite veebisaidi materjalidest välja trükkida ja laadida veebisaidilt alla väljavõtteid või materjale ühes eksemplaris, kusjuures kopeeritud materjal peab sisaldama kõiki autoriõigusele või muule varalisele õigusele viitavaid märkeid. Te ei tohi väljatrükitud või alla laaditud materjali paberkandjal või digitaalseid koopiaid mingil viisil muuta ning te ei tohi kasutada ühtki illustratsiooni, fotot, video- või helisalvestist ega graafilist elementi eraldi nendega kaasnevast tekstist.

Selline allalaadimine või kopeerimine ei anna teile mingit omandi- ega muud õigust allalaaditud/kopeeritud materjalide või tarkvara suhtes. Te ei tohi kasutada meie veebisaidi materjali muudel viisidel (sealhulgas muudel kui eespool nimetatud viisidel reprodutseerimine, avaldamine, muutmine või levitamine) ilma meie eelneva kirjaliku loata.

Meie (ja kõikide nimetatud osaliste) staatust veebisaidi sisu autoritena tuleb alati tunnustada.

Ilma meie või meie litsentsiandjate litsentsita ei tohi ühtki osa veebisaidi sisust kasutada ärilistel eesmärkidel.

Kui trükite välja, kopeerite või laadite alla veebisaidi ükskõik millise osa viisil, mis on vastuolus käesolevate kasutustingimustega, kaotate viivitamata õiguse meie veebisaiti kasutada ning peate meie nõudmise korral tagastama või hävitama kõik materjalidest tehtud koopiad.

Teabe täpsus

Teave meie veebisaidil on esitatud üksnes üldise teavitamise eesmärgil. Võtame kõik mõistlikud meetmed, et tagada veebisaidil oleva teabe täpsus, kuid veebisaidil postitatud sisu, kommentaarid, arvustused ja muud materjalid ei ole ette nähtud nõuannetena, millest soovitame lähtuda. Enne meie veebisaidi sisule toetudes meetmete võtmist peate küsima nõu professionaalilt või spetsialistilt või selliseid meetmeid vältima.

Me ei anna otsest ega kaudset kinnitust, lubadust ega garantiid, et kogu siinne teave on täpne, terviklik ja ajakohane, ning ütleme suurimal seadusega lubatud määral lahti vastutusest kahju eest, mis on tekkinud selle tõttu, et olete sellisele teabele toetunud või on seda teinud isik, kellele olete selle teabe edasi andnud. Kui märkate meie veebisaidil ebatäpset teavet, võtke meiega ühendust [email protected] ning me teeme vajaduse korral parandused nii kiiresti, kui on mõistlikult võimalik.

Arvustused

Kõikide meie veebisaidil postitatud arvamuste või arvustuste eest vastutavad nende autorid ning need ei kajasta mingil viisil meie vaateid. Me ei anna otsest ega kaudset garantiid ega kinnitust selliste arvamuste või arvustuste suhtes, sealhulgas nende seaduslikkuse ja täpsuse suhtes, ning ütleme suurimal seadusega lubatud määral lahti kogu vastutusest nende eest.

Konkursid

Kõiki meie veebisaidil korraldatavaid või reklaamitavaid konkursse reguleerivad konkreetsed konkursi tingimused.

Lingid sellele veebisaidile ja teistele veebisaitidele

Aeg-ajalt esitame oma veebisaidil otselinke kolmandate poolte veebisaitidele. Meil ei ole voli selliste kolmandate poolte veebisaitide üle ning me ei esita nende jaoks sisu, välja arvatud juhul, kui on märgitud teisiti. Nendel linkidel klõpsates lahkute meie kontrolli all olevalt alalt, mistõttu ei saa me vastutada probleemide eest, mis teil võivad tekkida seoses nende veebisaitide sisu, teile nendel veebisaitidel pakutavate toodete või teenustega ega sellega, kuidas asjaomased kolmandad isikud teie andmeid kasutavad.

Jätame endale õiguse omal äranägemisel keelata meie veebisaidi materjalide või teabe linkimine teistel veebisaitidel.

Meie vastutus

Ehkki loodame, et meie veebisait pakub kasutajatele huvi, välistame suurimal seadusega lubatud määral kõik otsesed ja kaudsed tingimused, garantiid ja kinnitused või muud sätted, mida võidakse kohaldada meie veebisaidi või selle sisu suhtes. Me ei vastuta ühegi kasutaja ees ei lepingu raames, lepinguvälise (sealhulgas hooletuse tõttu), seadusjärgse kohustuse rikkumise tagajärjel ega muul viisil tekkinud (ka ettenähtava) kahju eest, mis on saadud alljärgneva tõttu või seoses alljärgnevaga:

  • meie veebisaidi kasutamine või kasutusvõimaluse puudumine;
  • meie veebisaidil esitatud sisu kasutamine või sellele toetumine.

Kui kasutate meie veebisaiti tarbijana, ei vastuta me teie ees saamata jäänud kasumi, äritegevusega seotud probleemide, äritegevuse katkestuste ega ärivõimalustest ilmajäämise eest, vaid üksnes mõistlikult ettenähtava kahju eest.

Kui kasutate meie veebisaiti ärikasutajana, ei ole me ühelgi juhul vastutav alljärgneva eest:

  • saamata jäänud kasum, käive, äritegevus või tulud;
  • äritegevuse katkestused;
  • tekkimata jäänud sääst;
  • ärivõimalustest ilmajäämine, firmaväärtuse või maine kaotus;
  • kaudne või järelkahju.

Me ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud viiruse, hajusa ummistusründe või muu tehnoloogiat kahjustava materjali tõttu, mis võib teie arvutiseadmeid, -programme, andmeid või muud teile kuuluvat materjali nakatada, kui meie veebisaiti kasutate või laadite alla sisu meie veebisaidilt või sellega seotud muult veebisaidilt.

Me ei vastuta veebisaidil lingitud veebisaitide sisu eest. Selliseid linke ei tohi tõlgendada lingitud veebisaitide heakskiitmisena. Me ei vastuta kahju eest, mis võib tekkida nende veebisaitide kasutamisel.

Me ei välista ega piira mingil viisil oma vastutust juhtudel, kus see oleks ebaseaduslik.

Materjali üleslaadimine veebisaidile

Kui kasutate funktsiooni, mis võimaldab laadida veebisaidile üles sisu või kontakteeruda teiste veebisaidi kasutajatega, peate järgima meie kasutuspoliitikas sätestatud sisueeskirju:

Materjali üleslaadimisel veebisaidile kinnitate, et kogu üleslaaditav sisu vastab sisueeskirjadele, ning eeskirjade rikkumisel olete meie ees vastutav ja peate hüvitama võimaliku kahju. Kui kasutate veebisaiti tarbijana, tähendab see, et kui te kõnealuseid eeskirju ei järgi, vastutate selle tõttu tekkinud kahju eest ja hüvitate selle kahju.

Kogu sisu, mida meie veebisaidile üles laadite, käsitatakse mittekonfidentsiaalse ja mittevaralisena. Teile jäävad kõik sisu omandiõigused, kuid seejuures peate meile andma piiratud litsentsi vastava sisu kasutamiseks, säilitamiseks, kopeerimiseks, levitamiseks ja selle kolmandatele pooltele kättesaadavaks tegemiseks. Õigusi, mille meile litsentsi alusel annate, kirjeldatakse järgmises punktis („Litsentsitavad õigused“).

Meil on õigus avaldada teie identiteet kolmandale isikule, kes väidab, et teie poolt meie veebisaidile postitatud või üles laaditud sisu rikub tema intellektuaalomandiõigusi või tema õigust privaatsusele.

Me ei vastuta kolmandate isikute ees sisu eest, mida postitate teie või teised meie veebisaidi kasutajad, ega sellise sisu täpsuse eest.

Meil on õigus eemaldada kõik postitused, mille veebisaidile teete, kui meie arvamuse kohaselt ei vasta need sisueeskirjadele, mis on sätestatud meie kasutuspoliitikas.

Meie veebisaidi kasutajate arvamused ei kajasta meie enda vaateid ega väärtusi.

Oma sisu turvalisuse ja varunduse eest vastutate ainuisikuliselt teie.

Litsentsitavad õigused

Kui laadite veebisaidile üles või postitate sellele sisu seoses veebisaidil pakutava teenusega, annate meile esitatava sisu suhtes tähtajatu, mitteainuõigusliku, litsentsitasudeta, üleantava ülemaailmse litsentsi, mille alusel võime seda sisu kasutada, reprodutseerida, kuvada ja esitada eri meediakanalites, sealhulgas käesoleva veebisaidi reklaamimisel, ning töötada selle alusel välja tuletatud teoseid.

Juurdepääsetavus

Tunnistame vajadust, et veebisait peab olema juurdepääsetav ja hõlpsasti kasutatav olenemata tehnoloogiast või kasutaja võimetest.

Ehkki püüame järgida juurdepääsetavust ja kasutatavust käsitlevaid heakskiidetud suuniseid ja norme, ei ole meil alati võimalik tagada, et kõik meie veebisaidi osad vastavad nendele suunistele ja normidele. Samuti ei pruugi neile vastata meie kolmandatest pooltest partnerite ja veebisaidi kasutajate esitatav sisu.

Teeme pidevalt tööd selle nimel, et parandada oma veebisaidi juurdepääsetavust ja kasutatavust. Kui märkate midagi, mis vajaks parandamist, või teil tekib probleeme veebisaidi kasutamisel, andke meile palun teada.

Üldised küsimused

Kõik ametlikud õiguslikud teated tuleb saata meie registrijärgse asukoha aadressile (vt eespool), märkides adressaadiks sekretär.

Õiguse mittekasutamine ei tähenda sellest õigusest loobumist. Nendest kasutustingimustest tulenevaid õigusi ei tohi üle anda ega loovutada.

Kui mõni nendest kasutustingimustest tunnistatakse seaduse alusel mittetäidetavaks, ei muuda see ülejäänud kasutustingimusi ning need jäävad jõusse.

Kui olete tarbija, siis palun pidage meeles, et neid kasutustingimusi, nende eset ja nende kehtestamist reguleeritakse Eesti Vabariigi seadustega. Teie tunnustate ja meie tunnustame Eesti Vabariigi kohtute ainupädevust.

Kui olete ettevõtja, siis palun pidage meeles, et neid kasutustingimusi, nende eset ja nende kehtestamist (ning kõiki lepinguväliseid vaidlusi või nõudeid) reguleeritakse Eesti Vabariigi seadustega. Tunnustame vastastikku Eesti Vabariigi kohtute ainupädevust.

 

Võtke meiega ühendust

Kui teil tekib meie veebisaidi kasutamisel probleeme või te soovite esitada tähelepanekuid, võtke meiega ühendust [email protected].

Ajakohastamine

Neid kasutustingimusi ajakohastati viimati: mai 2018.