Menüü

Saku Õlletehase AS keedumaja ressursitõhususinvesteering

Saku Õlletehase AS sai 2018.aastal meetme „Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus” tegevuse „Investeeringud parimasse võimalikku ressursitõhusasse tehnoloogiasse; ressursijuhtimissüsteemide ja toetavate IT-rakenduste toetamine” raames Sihtasutuselt Keskkonnainvesteeringute Keskus toetust summas 352 500 eurot, mille abil viiakse perioodil 02.05.2018 - 28.06.2019 ellu projekt nr 2014-2020.4.03.18-0223 “Saku Õlletehase AS keedumaja ressursitõhususinvesteering“.

 

Keedumaja on Saku Õlletehase üks suurimaid soojusenergiatarbijaid, moodustades ligikaudu 50% kogu tootmise aastasest soojusvajadusest. Suurem ressursitõhusus ja stabiilsem tootmisprotsess on detailse energia- ja ressursiauditi tulemuste põhjal võimalik saavutada keedumaja katlast väljuvale aurutorustikule soojustagastuse süsteemi paigaldamisega. Keedumaja katla soojustagastuse investeeringu tulemusena on võimalik püüda kinni enne atmosfääri juhtimist õllevirde keetmisel aurus sisalduv kogu kondenseerumissoojus ja taaskasutada see tehases. Projekti tulemusena paraneb ettevõtte tootmisprotsessi ressursitõhusus tänu keedumaja soojusenergia kasutuse langusele. Investeeringuprojekt aitab ettevõttel kasutusele võtta tootmisprotsessi spetsiifikast lähtuvalt tehnoloogiliselt kõige sobivamad seadmed tootmisprotsessi ressursside kasutamise optimeerimiseks ja vähendada negatiivset keskkonnamõju.

 

Projekti eesmärk on suurendada Saku Õlletehas AS tootmisprotsessi ressursitõhusust keeduse mahu kohta gaasi tarbimise vähendamisega läbi keetmise käigus tekkiva auru kondenseerumissoojuse taaskasutamisega läbi soojustagastussüsteemi paigaldamise, saavutades 17,7%-lise ressursikasutuse paranemise. Projekti tegevuskava on suunatud keedumaja katlast väljuvale aurutorustikule soojuse taaskasutuse tehnoloogia paigaldamisele, eesmärgiga vähendada kulu keedumaja kasutatavatele maagaasile kui energiaressursile ning vähendada ettevõtte negatiivset mõju keskkonnale. Investeering hõlmab järgmist:

  • Heitgaasi torustikule paigaldatakse aur-vesi tüüpi soojusvaheti, millega püütakse kinni heitgaasis sisalduv kondenseerumissoojus. Orienteeruv võimsus on 2,25 MW.
  • Virde ja vee eelsoojenduseks paigaldatakse täiendavad vedelik-vedelik tüüpi soojusvahetid koos eelsoojendiga.
  • Kuna keetmine toimub tsükliliselt, on vaja paigaldada kinni püütud soojuse tarbeks ca 75-100 m3 akumulatsioonimahuti.
  • Tekkinud kondensaati pole võimalik taaskasutada tootmises ja enne kanalisatsiooni juhtimist jahutakse kondensaat maha ja eralduv soojus taaskasutatakse. Investeering hõlmab ka jahutamise seadmeid.
  • Lisaks on vaja rajada torustikud, pumbad, reguleerimis- ja juhtimisseadmed, automaatika, elektrivarustus jms.

 

Sisuliselt on tegemist protsessi käigus tekkiva jäätme (soojus) taaskasutusega. Projekti elluviimisega kaasneb positiivne efekt keskkonnakaitse alal ning säästetakse ligikaudu 15% kogu tehase gaasitarbimisest ja 29% keedumaja gaasitarbimisest. Projekti tulemusena on ettevõtte potentsiaalne ressursisääst 17,7% aastas keedumaja objekti tasandil (erikulud vähenevad 16% võrra keeduse kohta). Projekti tulemusena väheneb ka õhku paiskuva CO2 kogus, mis väheneb 529 tonni võrra aastas ehk 0,826 kg keeduse ja 0,64 kg õlle hektoliitri kohta.