Menüü

Carlsbergi uuenenud kestlikkuse eesmärk on täielik süsinikuneutraalsus 2040. aastaks

Carlsberg Grupi uuenenud keskkonna-, sotsiaalmõju ja ja valitsemise ehk ESG-strateegia „Koos NULLI suunas ja edasi“ (Together Towards ZERO and Beyond) seab eesmärgiks 2040. aastaks süsinikuneutraalsuse saavutamise kogu väärtusahelas – alates odrakasvatusest kuni poelettidele jõudva õlle ja pudelite-purkide ringlussevõtuni.

„Täiendasime oma senist, juba aastast 2017 kehtivat kestlikkuse strateegiat "Koos NULLI suunas" uute fookusvaldkondadega, et hõlmata laiemat ringi teemasid ning kinnitada grupi pühendumust heitkoguste kasvu pidurdamisele," lausus Carlsberg Grupi tegevjuht Cees 't Hart. "Tahame pakkuda oma tarbijatele võimalikult väikese süsinikujalajäljega õlut ning sel eesmärgil võtame fookusesse kogu tooteteekonna alates õllepruulil kasutatavast teraviljast ja veest ning lõpetades pakendite ringlussevõtuga."

Grupi senine kestlikkuse strateegia „Koos NULLI suunas“ (Together Towards ZERO)  sätestas katuseesmärgina süsinikneutraalsuse kontserni tehastes aastaks 2030. Uuenenud strateegia näeb ette kogu väärtusahela lõikes süsinikneutraalsuse saavutamise aastaks 2040.

Carlsberg Grupi kestlikkuse eesmärkidest lähtub oma tegevuste planeerimisel ka Saku Õlletehas. "Saku Õlletehas on olnud Eestis suurtest toidutööstuse ettevõtetest paljuski teerajajad kestliku arengu teemade juurutamises oma äritegevusse juba viimased kümme aastat," lausus Saku Õlletehase juhatuse liige Jaan Härms. "Oleme iga-aastaselt astunud samme, mis on suunatud meie keskkonnajalajälje vähendamisse ning ressursside kestlikule kasutamisele. Viimase märgilise sammuna paigaldati just sel suvel meie tehase tootmishoonete katusele päikesepaneelid ning jätkame sellealaste algatustega kindlasti ka edaspidi, sh kohendades oma tegevusplaane kontserni uuele strateegiale vastavalt." 

Strateegias on ka valdkondlikud vahe-eesmärgid aastaks 2030. Sealjuures on oluliselt ambitsioonikamad vahe-eesmärgid seatud vastutustundliku tarbimise ja veeressursi kasutamise valdkondades – aastaks 2030 kavatseb kontsern kasvatada madala alkoholisisaldusega ja alkoholivabade õllede mahtu ülemaailmses portfellis 35 protsendini ning taaskasutada 100 protsenti veest nendes tehastes, mis asuvad kõrge riskitasemega ehk veedefitsiidi ohuga vesikondades.

Uued nulleesmärgid

Carlsbergi uuenenud ESG-strateegia sätestab jätkuvalt juba varem eesmärkideks seatud NULL süsinikujalajälge tehastes, NULL veeraiskamist, NULL vastutustundetut alkoholitarbimist ning NULL tööõnnetust. Täiendavalt lisas kontsern kaks "nulli" – NULL põllumajanduslikku jalajälge ja NULL raisatud pakendijäätmeid.

Põllumajanduse ja tooraine töötlemisega ning pakendite tootmise ja utiliseerimisega seotud süsinikumõju moodustab praegu kokku enam kui 65% õlle tootmise ja tarbimisega seotud koguheitmetest. Põldude bioloogilist mitmekesisust, mulla tervist ja looduslikku süsiniku sidumist toetava ehk taastava põllumajanduse rakendamine koos pakendite ringkasutusega võimaldab olulisel määral vähendada toote süsinikuheidet kogu elutsükli vältel ehk teekonnal põllult poodi. 

„Meie katuseesmärgiks on juurutada kogu joogitööstuses kestlikumaid äritavasid – seda näiteks põllumajanduslike meetodite, tooraine hankimise protseduuride ming tootedisaini muutmise ja tõhusate pandipakendisüsteemide laiendamise abil. Jätkame kõigis fookusvaldkondades tegevustega, väärtustades sealjuures tehtu avalikustamist ja läbipaistvust kõikide sidusrühmade lõikes. Kõigi eesmärkide saavutamiseks on ühtlasi möödapääsmatu tihe ja usalduslik koostöö meie kõigi tarnijate ja partneritega,“ rääkis Carlsberg Grupi keskkonna-, sotsiaalmõju ja valitsemise suuna vanemdirektor Simon Boas Hoffmeyer.

"Koos NULLI suunas ja edasi" ehk ingliskeelse lühendi TTZAB eesmärkide saavutamisel lähtub Carlsberg Grupp teaduspõhistest sihtidest, mis on kooskõlas Pariisi kliimamuutuste kokkuleppes sätestatud eesmärgiga piirata kliimasoojenemist tasemel 1,5 °C. Kontsern on ka aktiivne osaline erinevates rahvusvahelistes algatustes-ühendustes, nagu näiteks taastuvenergia algatus RE100, kliimamuutuste vastu võitlevate ettevõtete koalitsioon We Mean Business Coalition, üleilmne heitgaaside vähendamise kampaania Race To Zero, kliimaeesmärke toetavate tegevjuhtide ühendus Alliance of CEO Climate Leaders ning Rahvusvahelise Turundajate Liidu (WFA) algatus Planet Pledge.