Menüü

Kasutuspoliitika

Selle veebisaidi [www.saku.ee] (edaspidi veebisait) käitaja on Saku Õlletehase AS (edaspidi ka meie, meid). Käesolevas kasutuspoliitikas kehtestatakse meievahelised tingimused, mida peate meie veebisaidi külastamisel/kasutamisel täitma. Kasutuspoliitika kehtib kõikide meie veebisaidi kasutajate ja külastajate suhtes.

Meie veebisaidi kasutamisega aktsepteerite ja nõustute järgima kõiki selles kasutuspoliitikas kehtestatud põhimõtteid, mis täiendavad meie kasutustingimusi, privaatsuspoliitikat ja küpsiste poliitikat.

Meie ettevõte on registreeritud Eesti Vabariigis registrikoodi 10030278 all ja meie registrijärgne asukoht on Tallinna mnt 2, Saku alevik, Saku vald, 75501, Harjumaa. Aeg-ajalt võivad meie veebisaiti käitada või selle jaoks sisu luua meie sidusettevõtted. Meie sidusettevõtted on tütar- või valdusettevõtted ning nende valdusettevõtete tütarettevõtted.

Keelatud kasutus

Meie veebisaiti tohite kasutada üksnes õiguspärastel eesmärkidel. Te ei tohi kasutada seda veebisaiti:

 • viisil, mis on vastuolus ükskõik millise kohalikul, riigi või rahvusvahelisel tasandil kohaldatava õigusnormiga;
 • ebaseaduslikul või petturlikul viisil või viisil, millel on ebaseaduslik või petturlik eesmärk või tagajärg;
 • eesmärgil, millega kahjustatakse või üritatakse kahjustada alaealisi ükskõik millisel viisil;
 • meie sisueeskirjadele (vt allpool) mittevastava materjali saatmiseks, teadlikuks vastuvõtmiseks, üles- või allalaadimiseks, kasutamiseks või uuesti kasutamiseks;
 • soovimatu või lubamatu reklaami- või kampaaniamaterjali või muu sarnase soovimatu materjali (rämpsposti) edastamiseks või selle edastamiseks kolmanda poole kaudu;
 • selliste andmete teadlikuks edastamiseks või selliste materjalide saatmiseks või üleslaadimiseks, mis sisaldavad viirusi, troojalasi, ussviirusi, viitpomme, klahvilogereid, nuhkvara, reklaamvara või muid ohtlikke programme või sarnaseid koode, mille eesmärk on kahjustada arvuti tark- või riistvara toimimist.

Samuti ei tohi te: 

 • reprodutseerida, dubleerida, kopeerida ega edasi müüa ükskõik millist meie veebisaidi osa viisil, mis on vastuolus kasutustingimustega;
 • hankida loata juurdepääsu alljärgnevale ega alljärgnevat häirida, kahjustada või halvata:
  • meie veebisaidi ükskõik milline osa;
  • ükskõik milline seade või võrk, milles meie veebisaiti hoitakse;
  • ükskõik milline meie veebisaidi pakkumiseks kasutatav tarkvara;
  • ükskõik milline kolmandale isikule kuuluv või kolmanda isiku kasutatav seade, võrk või tarkvara;
 • jagada meie veebisaidi ükskõik millist sisu isikutega, kelle vanus jääb alla vastavas elukohariigis kehtivat alkoholitarbimise vanusepiiri.

Interaktiivsed teenused

Aeg-ajalt võime oma veebisaidil pakkuda interaktiivseid teenuseid, sealhulgas (kuid mitte ainult):

 • jututoad; 
 • teadetetahvlid ja foorumid;
 • konkursid

(edaspidi "interaktiivsed teenused").

Selliste interaktiivsete teenuste pakkumisel esitame teile selge teabe pakutava teenuse kohta, sealhulgas selle kohta, kas ja kuidas teenust modereeritakse ehk selle sisu kontrollitakse (sealhulgas asjaolu, kas sisu modereerib inimene või on tegemist automatiseeritud protsessiga).

Anname endast parima, et hinnata kõiki kolmandatest pooltest tulenevaid riske, mis kasutajaid interaktiivsete teenuste kasutamisel võivad ähvardada, ning otsustame igal üksikjuhtumil eraldi, kas vastava teenuse korral on riskide ohjeldamiseks asjakohane kasutada modereerimist (ja millist modereerimisviisi kasutada). Sellegipoolest ei ole meil kohustust kontrollida, jälgida ega modereerida veebisaidil pakutavaid interaktiivseid teenuseid ning me ütleme sõnaselgelt lahti vastutusest kahju eest, mis tekib seetõttu, et kasutaja ei ole interaktiivsete teenuste kasutamisel järginud meie sisueeskirju, olenemata sellest, kas teenus on modereeritud.

Kui interaktiivset teenust modereeritakse, pakume enamasti võimalust pöörduda probleemide või küsimuste korral moderaatori poole.

Sisueeskirjad

Alljärgnevad sisueeskirjad kehtivad kogu sisu suhtes, mida meie veebisaidil ning kõikide sellega seotud interaktiivsete teenuste kasutamisel esitate (edaspidi esitatav sisu).

Meie veebisaidi külastamisel ja kasutamisel peate järgima alljärgnevaid eeskirju. Eeskirjad kehtivad kogu esitatava sisu suhtes (selle osad ja tervik) ning need täiendavad muid tingimusi ja nõudeid, mida peate meie veebisaidi külastamisel/kasutamisel täitma.

Esitatav sisu peab olema:

 • täpne (kui esitatakse fakte);
 • tõeliselt usutav (kui esitatakse arvamusi);
 • kooskõlas Eesti Vabariigis ja muus asukohariigis kohaldatava õigusega.

Esitatav sisu ei tohi: 

 • sisaldada konkreetset isikut laimavat materjali; 
 • sisaldada kõlvatut, solvavat ega viha õhutavat materjali; 
 • propageerida seksuaalse sisuga materjali;
 • propageerida vägivalda;
 • propageerida diskrimineerimist rassi, soo, usutunnistuse, kodakondsuse, puude, seksuaalse sättumuse või vanuse alusel;
 • propageerida vastutustundetut alkoholiga ümberkäimist või alkoholitarbimist;
 • rikkuda ükskõik millise inimese autori-, andmebaasi- või kaubamärgiõigust;
 • inimesi tõenäoliselt eksitada või petta;
 • kujutada endast kolmandate poolte ees võetud kohustuse, näiteks lepingulise kohustuse või konfidentsiaalsuskohustuse rikkumist;
 • propageerida ebaseaduslikku tegevust;
 • ohustada, kuritarvitada või rikkuda teise inimese eraelu puutumatust või põhjustada pahameelt, ebamugavust või tarbetut ärevust;
 • tekitada ohtu, et kedagi ahistatakse, ärritatakse, häbistatakse või et kellelegi tekitatakse hirmu või pahameelt;
 • jätta muljet, et olete keegi teine, või moonutada teie identiteeti või seost mis tahes isikuga;
 • jätta muljet, nagu oleks tegemist meie esitatud sisuga, juhul kui see nii ei ole;
 • propageerida ükskõik millist ebaseaduslikku tegu, näiteks (kuid mitte ainult) autoriõiguse rikkumist või arvuti väärkasutust, või sellisele teole kaasa aidata.

Peatamine ja lõpetamine

Meil on absoluutne ainuõigus otsustada selle üle, kas olete veebisaidi kasutamisel rikkunud käesolevat kasutuspoliitikat. Kui poliitikat on rikutud, võtame asjakohaseks peetavad meetmed.

Käesoleva kasutuspoliitika mittejärgimisega rikute oluliselt kasutustingimusi, mille alusel on teil lubatud meie veebisaiti kasutada, ning see võib kaasa tuua ühe või kõik alljärgnevatest meetmetest:

 • viivitamatu ajutine või alaline veebisaidi kasutusõiguse tühistamine;
 • viivitamatu ajutine või alaline teie poolt veebisaidile üles laaditud postituse või materjali eemaldamine; 
 • teile hoiatuse esitamine;
 • kohtumenetlus, et nõuda teilt rikkumise tõttu tekkinud kulude (sealhulgas, kuid mitte ainult mõistlikus summas haldus- ja õiguskulud) hüvitamist;
 • muu õiguslik toiming;
 • õiguskaitseasutustele mõistlikult vajalikuks peetava teabe avaldamine.

Me ei vastuta meetmete eest, mis on võetud käesoleva kasutuspoliitika rikkumisele reageerimiseks. Käesolevas poliitikas kirjeldatud vastumeetmed ei ole piiratud ning vajaduse korral on meil õigus võtta muid mõistlikult asjakohaseks peetavaid meetmeid.

Kasutuspoliitika muudatused

Jätame endale õiguse käesolevat kasutuspoliitikat ükskõik millal muuta, tehes sellel lehel vajalikud muudatused. Selleks et olla nendest muudatustest teadlik, peaksite seda lehte aeg-ajalt uuesti külastama, kuna need muudatused on teile õiguslikult siduvad. Mõni kasutuspoliitika säte võidakse asendada veebisaidi muudes osades avaldatavate sätete või teatistega.

Ajakohastatud: mais 2018